Ochrana osobních údajů

I. Správce osobních údajů

Název: Domy a byty s.r.o.
Sídlo: č.p. 788, 696 13 Šardice
: 05636841
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 96802
Kontakt: tel. +420 774 482 383, e-mail m.lipka@domyabyty.eu

II. Rozsah, způsob a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s převodem nebo dražbou nemovité věci a uzavřením kupní nebo příkazní smlouvy budou zpracovávány po dobu platnosti kupní nebo příkazní smlouvy v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Nařízení GDPR.

III. Účel zpracování osobních údajů

 • uzavření a plnění kupní nebo příkazní smlouvy
 • dodržování právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě
 • ochrana oprávněných zájmů správce osobních údajů

IV. Příjemci osobních údajů

 • orgány státní správy a samosprávy
 • poskytovatel údržby informačního systému

V. Práva spojená se zpracováním údajů

 • právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu v případě nesprávnosti nebo neúplnosti
 • právo na přenositelnost (v běžném a strojově čitelném formátu)
 • právo na výmaz osobních údajů, vyjma údajů, které jsou zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
 • právo na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů